Εφαρμογή Πληροφοριακών συστημάτων

  • Διαχείρισης Αποθηκών WMS
  • Διαχείρισης Μεταφορικού Έργου & Δρομολόγησης (Routing – Planning)
  • Πρόβλεψης και Σχεδιασμού πλάνου ζήτησης Demand Planning – FDRP
  • Σύστημα Παρακολούθησης στόλων οχημάτων μέσω Τηλεματικής (GPS)
  • Συστήματα Διαχείρισης Μεταφορικού έργου (TMS)
  • Σύστημα Proof of Delivery (POD)
  • Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
  • Συστήματα Ρομποτικής