Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Μεταφορών

 • Ανάπτυξη και επέκταση αποθηκών
 • Χωροθέτηση & Χωροταξική Οργάνωση αποθηκών
 • Σχεδιασμός Παραγωγικών μονάδων & Γραμμών Παραγωγής
 • Ανασχεδιασμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών (Business Process Re-engineering – BPR)
 • Εφαρμογή δεικτών KPI΄S
 • Εφαρμογή στρατηγικών σχεδίων για τον εφοδιασμό και τις προμήθειες
 • Σχεδιασμός & Εφαρμογή  ζήτησης – Προβλέψεις
 • Συστήματα Κοστολόγησης  – Activity Based Costing
 • Δημιουργία Τεύχους προδιαγραφών για πληροφοριακά συστήματα (Blue Print Document)
 • Σχεδιασμός – Αξιολόγηση (Outsourcing) για 3PL & Δικτύων Διανομής
 • Σχεδιασμός e-commerce
 • Σχεδιασμός & Εφαρμογή City Logistics – Last Mile
 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας