Πολιτική Ποιότητας

Η Logistics Way στοχεύει στο να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Εφοδιαστική Αλυσίδα, εστιάζει αποκλειστικά στην παροχή μιας οικονομικά βιώσιμης αξίας στους πελάτες της. Τους βοηθάει να κατανοήσουν τις βαθύτερες αιτίες της ανεπάρκειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τους και να καθορίσουν μια στρατηγική μετασχηματισμού και έναν οδικό χάρτη για τη βελτίωση των επιδόσεών τους.

Εμπιστοσύνη

Δεσμεύεται να δημιουργεί σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της και κυρίως με το προσωπικό της, προκειμένου να εξισορροπεί τις απαιτήσεις για δημιουργία δράσεων αμοιβαίου συμφέροντος.

Κανόνες

Εφαρμόζει κανόνες με κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη σε όλους τους τομείς και επιλέγει να συνεργάζεται με συνεργάτες που τηρούν κανόνες για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, την προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

Ικανοποίηση

Κύριο μέλημα μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τις ανάγκες και να ικανοποιούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Στην Logistics Way, κατανοούμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε όταν αυξάνεται το μέγεθος και η πολυπλοκότητα του οργανισμού σας.

Ανάπτυξη

Παρακολουθούμε και διαχειριζόμαστε τους κινδύνους και αναγνωρίζουμε τις ευκαιρίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και επίτευξη των στόχων της εταιρείας μας.

Στην Logistics Way στοχεύουμε για:

  • Συνεχή και συστηματική ανάπτυξη των προσόντων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας με στόχο την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξή τους
  • Την αναγνώριση της διαφορετικότητας και παροχή ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα από φύλο, φυλή, εθνικότητα κ.λπ. και η διαχείριση των εργαζομένων χωρίς διακρίσεις
  • Ανάληψη δράσεων που εξηγούν στους πελάτες μας πως θα πρέπει να ενεργούν στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην Logistics Way διασφαλίζουμε καθημερινά:

  • Την πρόσβαση των πελατών μας σε υπεύθυνες πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας.
  • Την ανταπόκριση στις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας με την προώθηση υπηρεσιών που έχουν άριστη ποιότητα, είναι αξιόπιστες και υποστηρίζονται από διαδικασίες εξυπηρέτησης μέχρι την ολοκλήρωση των εντολών που λαμβάνουμε.
  • Την υπεύθυνη εφαρμογή κανόνων δεοντολογίας
  • Διαρκή εσωτερική διαβούλευση και ανταλλαγή απόψεων με σκοπό την συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας και του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας.
  • Το σεβασμό των διατάξεων και των νόμων της χώρας μας αλλά και για την ικανοποίηση των εφαρμοστέων κανονιστικών απαιτήσεων της Κοινοτικής Νομοθεσίας.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας γνωστοποιείται σε κάθε υπάλληλο της εταιρείας, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε υπάλληλο της εταιρείας και είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.

Free Analysis